Tietotekniikan avulla uutta vauhtia!

Tietotekniikan palvelujamme ovat mm. seuraavat:

tietojarjestelman_esiselvitys.png

Usein ennen varsinaisen tietojärjestelmän kehittämisprojektin aloittamista on syytä arvioida, mitä tavoitteita organisaatio haluaa asettaa, mitä ongelmia tietojärjestelmän avulla halutaan ratkaista, mitkä ovat kehittämisen rajaukset, mitkä ovat hyödyt ja ylivoimatekijät, mitä kustannushyötyjä uuden ratkaisun avulla voidaan saavuttaa, mitä uutta liiketoimintaa ja myyntiä sen avulla voidaan saada sekä miten toteuttamiskelpoinen uusi tietojärjestelmä on. Usein halutaan tarkastella vielä, minkälaisia ratkaisuja markkinoilla on tarjolla, ennen hankinnan tai oman kehitystyön aloittamista. Tämä kaikki toteutetaan Tietojärjestelmän esiselvityksen toteutus -palvelun avulla.


tarve-_ja_toiminnallisuusmaarittely.png

Tietojärjestelmän kehitysprojektin eräänä keskeisenä vaiheena on järjestelmän tarpeiden sekä liiketoiminnallisten että teknisten vaatimusten ja toiminnallisuuksien kartoitus ja analysointi. Tarve- ja toiminnallisuusmäärittely -palvelun avulla luodaan määrämuotoisen työskentelyn avulla selkeä toiminnallinen kokonaisuus, jonka avulla voidaan aloittaa sovelluskehityksen tekninen ja tuotannollinen suunnittelu. Usein toiminnallista määrittelyä ei viedä loppuun ikään kuin "kiveen hakattuna" vesiputousmallina, vaan sovelletaan ns. ketterää kehittämismallia (esim Scrum), jolloin toiminnallisuudet voivat hallitusti muuttua vielä toteutuksen aikanakin.


tietojarjestelmahankkeen_tai_-projektin_lapivienti.png

Tietojärjestelmähankkeen tai -projektin läpvienti -palvelu on projektin johtamispalvelu, jonka avulla viedään systemaattisesti läpi yrityksen kehityshanke tai -projekti. Kokenut projektijohtaja voi toimia ulkoistettuna projektin vetäjänä tai toimia yrityksen oman projektijohtajan "oikeana kätenä" ikään kuin Projektitoimiston osana. Hanke/Projekti sisältää joustavasti määritellyn kokonaisuuden esiselvitys-tarvekartoitus-määrittely-tekninen suunnittelu-toteutus-testaus-pilotointi-käyttöönotto-seuranta -vaiheiden mukaisesti.


ict-strategian_rakentaminen.png

Yrityksen tai organisaation ICT-Strategian rakentaminen -palvelu on määrämuotoinen tehtäväkokonaisuus, jonka tuloksena luodaan organisaatiolle strategia, joka ohjaa  ICT-palvelujen hankintaa, tuotantoa, jakelua ja tukea siten, että se edistää ja parantaa liiketoiminnan eri toimintojen tehokasta toimintaa. ICT-palvelujen tehtävänä on auttaa liiketoiminnan tulosta kehittymään mahdollisimman hyvin.


tietojarjestelmaarkkitehtuuri.png

Laajojen tietojärjestelmäratkaisujen hankinnassa tai kehittämisessä on syytä varmistua, että yrityksen ICT-ympäristön kokonaisarkkitehtuuri otetaan huomioon ratkaisujen kehittämisessä. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri -palvelun avulla voidaan kuvata organisaation nykyinen arkkitehtuuri ja/tai haluttu tuleva arkkitehtuuri ja toisaalta sovittaa uusi tietojärjestelmäratkaisu kokonaisarkkitehtuuriin. Arkkitehtuurityössä otetaan kantaa tieto-, toiminto-, järjestelmä- sekä teknologia-arkkitehtuureihin ja niiden sisältöihin soveltuvin osin.


Ota yhteyttä: Kauko Luukkonen, 040 7511 755, kauko.luukkonen(at)keyvision.fi